zorgteam

Leerbegeleiding

Verantwoordelijke: Mevr. Sonja Barremaecker

Leerbegeleiding in het MMI. Wat houdt dit in?

We willen onze leerlingen vaardigheden laten ontwikkelen die hen in staat stellen om vlot, flexibel en zelfstandig met nieuwe kennis om te gaan. Levenslang leren is de toekomst.

Bij het aanbrengen van die competenties houden we steeds rekening met de graad en het niveau van de richting: hoe hoger het niveau en hoe hoger de graad, hoe meer zelfstandigheid we verwachten van de leerling.

Om dit doel te bereiken, vinden wij het als school belangrijk dat…

1. de leerlingen hun studiewerk kunnen plannen.

Daarvoor:

 • voorzien wij in de schoolagenda rubrieken die het geregeld studeren bevorderen en het uitstelgedrag proberen te vermijden.
 • geven we in de hogere jaren meer SB’s  die betrekking hebben op grotere delen leerstof.
 • begeleiden wij de leerlingen bij het opstellen van een examenplanning.

2. de leerlingen hun studiewerk kunnen organiseren.

Daarvoor:

 • besteden wij aandacht aan nette en ordelijke  cursussen, kasten en boekentassen
 • hebben wij een aangepast schoolagenda die dit organiseren bevordert. (rubrieken SB’s, taken, meebrengen).
 • kunnen de ouders via de schoolagenda op smartschool meevolgen welke boeken, welke taken en welk materiaal  hun zoon of dochter moet bijhebben.
 • leren wij de leerlingen van het eerste jaar werken met een vervoermap.

3. onze examens in duidelijke en begrijpbare taal zijn opgesteld en dat de leerlingen weten wat ze van de examens kunnen verwachten.

Daarvoor:

 • krijgen de leerlingen in de loop van het jaar een overzicht van en uitleg bij de soorten vraagstellingen op SB’s en examens.
 • krijgen de leerlingen een tijdje voor elke examenperiode  voor elk vak een KKD-blad
  • waarop duidelijk en in eenvoudige taal vermeld staat wat de leerlingen moeten Kennen, Kunnen en Doen om zich degelijk voor te bereiden op het examen.
  • waarop de instructietaal staat die op het respectievelijk examen gebruikt wordt.

4. de leerlingen hun eigen leerproces kritisch leren bekijken en zichzelf bijsturen waar nodig.

Daarvoor:

 • hebben wij een resultatenanalyse opgesteld. Deze staat vooraan in het agenda gedrukt. Na elke synthese-SB en/of examen begeleidt de leerkracht de leerlingen bij het invullen ervan. De leerlingen formuleren zelf wat hun werkpunten zijn.
 • kunnen er op het einde van een synthese-SB en/of examen reflectievragen staan.
 • laten we de leerlingen hun eigen leerproces kritisch bespreken. Dit kan schriftelijk maar ook via klassengesprekken en groepsgesprekken.

5. de leerkrachten tijdens hun les voortdurend tijd maken om samen met de leerlingen te zoeken naar efficiënte manieren om de leerstof vlot te studeren.

 • Dit kan gaan over
 • structureren en samenvatten
 • inzicht verwerven
 • memoriseren
 • informatie opzoeken en verwerken

Om bovenstaande vaardigheden te helpen verwezenlijken, organiseert onze school de volgende  initiatieven:

 • De leerlingen van de eerste graad krijgen geregeld een les leren leren.
 • De leerlingen van de eerste graad kunnen Work@school volgen: onder intensieve begeleiding van een leerkracht krijgen ze de kans om de tips uit de lessen leerbegeleiding en de tips van de vakleerkracht  in te oefenen. De leerbegeleider stuurt individueel bij waar nodig.
 • De studenten van onze richting internaatswerking geven -onder de vorm van stage- individuele begeleiding.
 • De leerlingen van de derde graad TSO hebben het vak studiecompetentie. Hierin worden de leerlingen voorbereid op hun verdere studies.
 • Binnen dit kader krijgen de leerlingen van de derde graad ook  een aantal mondelinge examens.

 

Leerlingenbegeleiding

Verantwoordelijke: Mevr. Els Vancouillie
Rechtstreeks nummer : 051 57 59 23 

Het logo van de leerlingenbegeleiding op onze school is een EGEL, symbool van de weerbaarheid waartoe we de leerlingen willen opvoeden: soms is het nodig je “stekels” op te zetten om weerbaar te zijn tegen groepsdruk rond pesten, afwezigheden, eetgewoonten, druggebruik, enzovoort.de egel

De EGEL is ook de naam van de ruimte waar de leerlingen altijd terecht kunnen bij iemand van de leerlingenbegeleiding wanneer ze ergens mee zitten.

Het is ongetwijfeld een belangrijke taak van een school om de leerlingen te leren “leren”, maar ook om de leerlingen te leren “leven”.  Dat leerlingen zich goed voelen is daarbij een basisvoorwaarde. In het MMI worden er heel wat activiteiten aangeboden opdat leerlingen zich thuis zouden voelen op school. Toch slagen een aantal leerlingen er niet in om zich goed te voelen. Jongeren moeten hun eigen weg zien te vinden en dat loopt niet altijd even gemakkelijk. Bovendien kunnen ook op school dingen tegenzitten: pesterijen in de klas of het studeren dat niet zo best vlot, of er is ruzie met een klasgenoot of een misverstand met een leerkracht. Een luisterend oor en wat ondersteuning kan je in die gevallen echt wel gebruiken. Dat is wat de leerlingenbegeleiding probeert te doen.

Tijdens de middagpauze verzorgt een groep enthousiaste leerkrachten een permanentiedienst Leerlingenbegeleiding. Hoofdbedoeling is vooral tijd maken om te luisteren.

Voor vele kleine probleempjes zal de leerkracht met permanentie een concrete oplossing kunnen bieden of in het vooruitzicht kunnen stellen. Bij blijvende of ernstige problemen zorgt de cel Leerlingenbegeleiding voor een individuele begeleiding van de leerling. We vinden het ook erg belangrijk om naar de ouders te luisteren en hen te betrekken in de begeleiding van hun kinderen.

Er kan ook samen gezocht worden naar een externe begeleidingsdienst. Vanzelfsprekend kan de betrokken leerling daarbij rekenen op onze discretie. De cel leerlingenbegeleiding werkt samen met het CLB Torhout.

De leerlingenbegeleiding is elke dag in de Egel aanwezig: een overzicht van de “zitdagen” van de permanentiedienst én de cel wordt onder de vorm van een folder aan elke leerling en ouders uitgedeeld. Leerlingen kunnen zich spontaan melden maar ook leerkrachten en/of de klassenraad kunnen leerlingen doorverwijzen. Ook ouders kunnen de leerlingenbegeleiding contacteren.

 

GOK

Verantwoordelijke: Mevr. Sara Van Daele

In het MMI proberen leerkrachten, opvoeders en directie elke dag opnieuw om iedere leerling de beste kansen op onderwijs te geven. Via een screening werd er gekozen om in het kader van GOK vooral te werken rond de thema’s ‘Socio-emotionele ontwikkeling’ , ‘Preventie en remediëring' en ‘Taalvaardigheid’.

Hierbij worden kansen gecreëerd voor leerlingen die om één of andere reden niet met de stroom meekunnen. Want in een maatschappij waarin presteren steeds belangrijker wordt, dreigen jongeren die niet kunnen beantwoorden aan de hoge eisen die aan hen gesteld worden, uit de boot te vallen. Wij willen deze jongeren maximaal ondersteunen, want het MMI is méér dan een school!

Voor leerlingen met een attest van een leer- of ontwikkelingsstoornis (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, …) wordt in samenspraak met de kernklassenraad en het CLB een individueel didactisch paspoort opgesteld. Hierin staan speciale maatregelen genoteerd opdat de betreffende leerlingen de lessen beter kunnen volgen en juister geëvalueerd kunnen worden.
Leerlingen met een ontwikkelingsstoornis (hardhorigheid, slechtziendheid, autisme,...) krijgen enkele uren per week GON-begeleiding. In afspraak met de school komt een externe begeleider iedere week extra ondersteuning geven aan deze leerlingen en hun leerkrachten.