Team Zorg

ZORG IN HET MMI: WIJ GELOVEN IN JOU!  
 

MMI is méér dan een school. We willen deze slogan ook waar maken in ons zorgbeleid. In de zorg voor onze leerlingen willen wij uitdrukkelijk dat tikkeltje meer bieden waar we als MMI voor staan.
De schoolloopbaan van jongeren verloopt niet altijd even gemakkelijk. Soms komen er obstakels op hun weg die onoverkomelijk lijken. In die situaties wil het MMI een lichtpunt bieden dat hen terug op weg zet, hen maximale kansen biedt om te leren en uit te groeien tot gelukkige mensen. 
Daarom kiezen we voor een sterk uitgebouwd team zorg dat onze leerlingen ondersteunt op vier domeinen: preventieve gezondheidszorg, psychisch en sociaal functioneren, onderwijsloopbaanbegeleiding en leren & studeren. 
Hiervoor werken we nauw samen met het CLB van Torhout.


Team Zorg 2018-2019 met als coördinator mevr. Els Vancouillie


 

Leerlingenbegeleiding

We hebben veel aandacht voor een warme leefomgeving en voor het psychisch en fysiek functioneren van onze leerlingen. We zetten sterk in op een positieve relatie tussen leerling en leraar. We kiezen om in de pauzes en na de schooluren heel wat activiteiten aan te bieden zodat alle leerlingen zich thuis voelen op school. Leerlingen die het wat moeilijk hebben, kunnen steeds terecht bij hun klassenleraar of bij iemand van de leerlingenbegeleiding. 
Bij de leerlingenbegeleiding kunnen leerlingen altijd terecht als ze ergens mee zitten. We zijn er voor hen met een luisterend oor, en dat kan soms al heel wat waard zijn. Als de problemen ernstiger zijn, volgen we die van nabij op, maar altijd discreet. 
We ervaren de samenwerking met ouders als een belangrijke meerwaarde. We kiezen niet alleen voor een open en laagdrempelige communicatie maar zoeken ook hoe we effectief kunnen ‘samen’ werken bij het begeleiden van deze jonge mensen.
Het team Leerlingenbegeleiding staat onder leiding van mevr. Els Vancouillie. 

       

                                                                                                                         

Leerbegeleiding

Leren en studeren krijgt heel wat aandacht tijdens de lessen. We leren er de leerlingen hoe ze hun schoolgerei kunnen ordenen, hoe ze hun schoolwerk kunnen plannen. We leren hen goede notities nemen, hun cursus ‘studeerbaarder’ maken. We geven hen ook tips hoe ze thuis de leerstof verder kunnen verwerken. Leerlingen die liever op school studeren krijgen hiertoe de kans tijdens de ochtend- en avondstudie. Voor de eerste graad bieden wij een intensievere opvolging via de Work@school.
In de tweede en de derde graad krijgen de leerlingen in de inhaallessen de kans om extra uitleg te vragen. In een aantal gevallen staan we ook in voor individuele begeleiding.
In de lessen gebruiken we verschillende werkvormen. Deze werkvormen hebben steeds als doel om meer leerwinst te bereiken bij elke leerling. We gaan ervoor om alle leerlingen sterker te maken: zowel de zwakke, maar zeker ook de sterke. 
We willen de leerlingen ook coachen in hun studiekeuzeproces. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen een richting kiezen die strookt met hun interesses en talenten.
Het team Leerbegeleiding staat onder leiding van mevr. Sonja Barremaecker. 

 

Leerzorg

We willen aan alle jongeren optimale kansen bieden om te leren en zich te ontplooien. Als een leerling een leer-en of ontwikkelingsstoornis (dyslexie, dyscalculie, DCD…) heeft, dan treffen we, na overleg met de klassenraad, ondersteunende maatregelen. Deze maatregelen helpen de leerling om de lessen beter te kunnen volgen en helpen ons om juist te evalueren. Leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of een andere beperking kunnen, in afspraak met de school en het CLB, ondersteuning krijgen vanuit een ondersteuningsnetwerk.
Het team leerzorg staat onder leiding van mevr. Sara Van Daele